Psykisk lidelse

Psykisk lidelse er en bred betegnelse, der refererer til forskellige former for forstyrrelser og tilstande, der påvirker en persons tanker, følelser og adfærd på en pinefuld måde, der er anderledes enten i varighed eller i oplevelse end for hovedparten af mennesker, størstedelen af tiden. Psykisk lidelse er karakteriseret ved en afvigelse fra den typiske mentale funktion og kan medføre betydeligt ubehag, nedsat funktionsniveau og forringelse i livskvalitet.

Psykisk lidelse kan omfatte lidelser som angst, depression, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, skizofreni og tilstande som fx stress. Hver lidelse har sine egne specifikke symptomer, selvom der for en lang række lidelser er overlap i symptombilledet.

Sundhedsstyrelsen skønner at omkring 40 % af alle mennesker i Danmark, på et eller andet tidspunkt i deres liv, vil lide af en eller anden form for psykiske lidelse. Psykisk lidelse påvirker mennesker på tværs af køn, alder, kultur og socioøkonomiske baggrunde. Hvordan lidelserne kommer til udtryk, kan dog være forskelligt alt efter ovenstående.

Ved nogle psykiske lidelser er kognitive vanskeligheder en del af det dominerende klagebillede.

Kognitive vanskeligheder

Kognition betyder tænkning og dækker over vores forskellige kognitive områder som fx opmærksomhed, indlæringsevne, hukommelse, bearbejdning af det vi sanser og de mentale styringsfunktioner så som evnen til at hæmme os selv, igangsætte, planlægge og have overblik. Ens psykiske tilstand kan påvirke den måde vi tænker på i forskellig grad og på forskellige områder, alt efter hvilken psykiske lidelse eller tilstand det drejer sig om, hvor svær en lidelse de er tale om og hvor længe den står på. Når man står over for en psykisk lidelse eller tilstand, er det ikke ualmindeligt at opleve forskellige former for kognitive udfordringer.

En psykisk lidelse kan altså både have indflydelse på vores psykiske velbefindende, men også have indvirkning på vores kognitive evner. I dette blogindlæg vil jeg give eksempler på, hvilke kognitive vanskeligheder, der kan opstå ved psykiske lidelser eller tilstande. Det er ikke alle psykiske lidelser, hvor der sker kognitiv svækkelse eller ændringer. Det er også vigtigt at understrege, at kognitive vanskeligheder ikke er ens for alle, der oplever en psykisk lidelse. Sværhedsgraden og arten af disse vanskeligheder kan variere fra person til person og afhænger af den specifikke psykiske lidelse eller tilstand.

Kognitive vanskeligheder ved depression

Depression er en udbredt psykisk lidelse, hvor der ses både følelsesmæssige, fysiske og kognitive påvirkninger. Af kognitive påvirkninger ses ofte mentalt nedsat tempo, reduceret spændvidde, nedsat evne til opmærksomhed, koncentration og hukommelse samt reducerede problemløsningsevner. Mange med depression beskriver det som om at have en dyne hen over sig mentalt. Disse kognitive udfordringer kan have en dybtgående effekt på en persons daglige funktionsniveau og livskvalitet.

Nedsat mentalt tempo er et almindeligt symptom på depression. Det betyder simpelthen at man tænker langsommere. Personer med depression kan føle, at deres tankeproces er langsommere end normalt, og det kan tage længere tid for dem at bearbejde information eller tage beslutninger. Dette kan føre til en følelse af at være overvældet eller låst fast i en tankecyklus.

Reduktion i spændvidden er en anden udfordring, der ofte opleves ved depression. Spændvidden er den mængde oplysninger man kan holde i hovedet, fx en række tal, eller navne. Spændvidden er en forudsætning for at holde opmærksomheden, eller skifte sin opmærksomhed mellem to eller flere opgaver.

Forstyrret opmærksomhed er også almindeligt ved depression. Personer kan have vanskeligheder med at fastholde opmærksomheden på en bestemt opgave eller emne i længere perioder. De kan være let distraherede eller have tendens til tankemylder, hvor mange negative tanker og bekymringer fylder deres sind. Deres evne til at skifte mellem forskellige opgaver eller holde tråden i en samtale kan være nedsat.

Svækket overblik og svækket evne til at løse problemer kan yderligere være udfordringer, der ses hos personer med depression. Tænkningen har det med at blive mere unuanceret og ”enten-eller”- præget og der kan være store vanskeligheder ved at træffe et valg. Dette kan forstærke følelsen af håbløshed og magtesløshed, der er typisk for depression.

Det er vigtigt at bemærke, at i takt med at depressionen klinger af, vil de kognitive vanskeligheder typisk forsvinde igen. Det kan ske med nogle måneders forsinkelse i forhold til de øvrige symptomer. Ved gentagne depressionen er der dog risiko for at de kognitive forandringer får en mere varig karakter.

Kognitive ændringer ved Bipolar lidelse

Bipolar affektiv sindslidelse, der også er kendt som maniodepressiv lidelse, er en psykisk lidelse, der er præget af episoder med mani og depression. Disse skiftende kognitive tilstande kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige funktion og interaktion med omverdenen.

Personer med bipolar lidelse kan i den hypomaniske eller maniske fase opleve at deres mentale tempo stiger og at de når at tænke en del hurtigere end deres omgivelser. Mange oplever i den hypomane fase – altså i det spændingsfelt hvor de er på vej fra det normale leje og over i det maniske stemningsleje- at det er en ret fed tilstand. Men når først stemningslejet tipper over til en lettere mani bliver det ”for meget af det gode”.

I den maniske tilstand af bipolar lidelse oplever personer et forhøjet mentalt tempo, hvor tankerne flyver rundt, og deres opmærksomhed og overblik er øget. Hvis det kun er en smule, oplever mange med mani, eller hypomani at kunne udnytte dette. Men når først tilstanden øges yderligere kan tankegangen blive usammenhængende, primært for omgivelserne, og knap så meget for personen selv. Dette kan resultere i svært ved at følge samtaler eller forstå sammenhængen i deres tanker og handlinger. Den øgede energi og eufori kan også føre til risikabel adfærd og dårlige beslutninger.

Generelt oplever personer med bipolar lidelse øget energi, hvilket mange oplever som noget positivt, indtil et vist punkt. Dog kan denne øgede aktivitet og tankegang også føre til impulsivitet og risikofyldt adfærd.

De skiftende kognitive tilstande ved bipolar lidelse kan have indflydelse på en persons daglige liv og funktion. Det kan være udfordrende at opretholde koncentration og fokus i både arbejds- og sociale situationer. Evnen til at tænke klart og træffe sunde beslutninger kan også være påvirket under disse episoder.

Behandlingen af bipolar lidelse involverer ofte medicinering og behandling med psykoterapi kan sjældent stå alene. Metakognitivt terapi har imidlertid vist sig ganske effektiv i behandlingen af depression og den nyeste forskning peger i retning af, at metakognitiv terapi også har god effekt i behandlingen af mani. Hos Psykologen i København er vores erfaring at personer med bipolar lidelse i høj grad profiterer af metakognitiv terapi.

Kognitive ændringer ved stress

Stress bliver ikke betegnet som en psykiske lidelse, men snarere som en psykisk tilstand. Uanset betegnelse, kan stress resultere i mental udtrætning og kan påvirke vores oplevelse af ikke længere at kunne koncentrere os, huske eller tage beslutninger. Ofte kan opgaver, der tidligere var helt simple nu virke uoverskuelige og bare tanken om at forsøge at gå i gang med opgaven leder til ubehag. For langt de fleste mennesker med stress, drejer de kognitive vanskeligheder sig snarere om udtrætningsproblematik end egentlig kognitiv svækkelse. Så i takt med at udtrætningen forsvinder, vil oplevelsen af at have kognitive vanskeligheder reduceres.

En af de mest almindelige kognitive udfordringer, der kan opstå som følge af stress, er mental udtrætning. Når vi er under intens stress, kan vores hjerner blive overbelastede, hvilket kan føre til en følelse af mentalt udmattelse. Dette kan påvirke resten af de kognitive områder, da netop vågenhed og et normalt energiniveau er forudsætningen for al tænkning.

Personer med stress klager ofte over hukommelsesvanskeligheder. Dårlig hukommelse kan være enormt frustrerende og have stor indvirkning på funktionsniveauet og på vores egen tro på os selv og vores evner til at løse problemer. Men ofte bunder udfordringerne med at huske i, at vi ikke får indlært, det vi vil huske, tilstrækkeligt. Dette skyldes simpelthen at vores indlæring afhænger af at vi kan være opmærksomme. Og vores opmærksomhed påvirkes når vi er i en længerevarende stresstilstand.

Koncentrationen opleves også påvirket og er også en almindelig kognitiv udfordring ved stress. Koncentration er vedvarende opmærksomhed. Derfor giver det god mening at koncentrationsevnen er påvirket når opmærksomheden er forstyrret. Det kan være svært at fastholde opmærksomheden på en opgave i længere tid, og vores tanker kan vandre og blive distraheret af stressende tanker og bekymringer.

Beslutningstagning kan også blive påvirket af stress. Når vi er stressede, kan vores evne til at træffe beslutninger blive forringet. Vi kan blive mere usikre og tøvende i vores valg, og vores evne til at vurdere konsekvenserne af forskellige handlinger kan blive påvirket. Lige som ved depression er der en tendens til at tænkningen bliver mere sort/hvid og unuanceret.

Kognitive ændringer ved skizofreni

Skizofreni er en kompleks psykisk lidelse, der kan komme til udtryk på flere forskellige måder og i forskellig sværhedsgrad. Ca. ¼ af alle diagnosticeret med skizofreni vil opleve bedring af deres psykiske tilstand og kognitive udfordringer over tid. Ca. ¼ vil opleve gradvis forværring over tid. Og for den sidste gruppe af personer med skizofreni vil der i det store hele ikke være nogle forandringer, hverken til det bedre eller værre end på diagnosetidspunktet. Kognitive udfordringer er altså forbundet med og har betydelig indvirkning på dagligdagen og funktionsniveauet hos langt de fleste med skizofreni.

De typiske kognitive vanskeligheder ved skizofreni er udtalte vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, indlæring og hukommelse. Herudover kan der være eksekutive vanskeligheder i form af desorganiseret eller springende tankegang, nedsat overblik, nedsat initiativ og påvirket evne til at tolke sanseoplevelser.

Det er vigtigt at understrege, at kognitive vanskeligheder ved skizofreni kan variere i grad og omfang. Nogle mennesker kan opleve mere udtalte udfordringer, mens andre kan have mere milde symptomer eller nærmest ingen. Det er individuelt, hvordan disse kognitive vanskeligheder påvirker hverdagen og livskvaliteten for den enkelte.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode, der fokuserer på at hjælpe mennesker med psykisk lidelse med at identificere og ændre uhensigtsmæssige copingsstrategier når der opstår triggertanker, der bidrager til og vedligeholder til deres psykiske lidelse og dermed også deres kognitive vanskeligheder.

Opmærksomhedstræning

I metakognitiv terapi er der øvelser der netop træner de kognitive funktioner og man kan sige at metakognitiv terapi ikke kun går ud på at øge bevidstheden om de metakognitive processer, men også rummer elementer af hjernetræning. Vigtigst er opmærksomhedstræning og træning af de mentale styringsfunktioner. At det netop er disse to kognitive områder som der fokuseres på i metakognitiv terapi giver super god mening, taget i betragtning at netop disse områder synes at være blandt de hårdest ramte ved flest psykiske lidelser.

Oplevelsen af kognitive vanskeligheder

Der kan være stor forskel på, hvordan en person med psykiske lidelse, som fx depression eller stress, kan opleve at have af kognitive vanskeligheder og hvad man ville finde af vanskeligheder, hvis personen bliver undersøgt med kognitive test, fx i en neuropsykologiske udredning. Typisk vil personen beskrive langt flere kognitive vanskeligheder end man finder i testningen. Det betyder ikke at det, personen oplever, er forkert, men bunder snarere i mental udtrætningstilstand, end egentlige kognitive vanskeligheder. Og i takt med at personen med psykiske lidelse som depression og stress får mere energi, vil oplevelsen af at genvinde sine kognitive normaltilstand øges.

Specialiseret psykologhjælp

Hos Psykologen i København er vi specialiserede i behandling af psykiske lidelser og vi har en god og bred forståelse af, hvordan hjernen virker, samt en viden om, hvordan kognitive vanskeligheder påvirker det daglige funktionsniveau. Med baggrund i denne viden samt i vores specialisering i metakognitiv terapi yder vi specialiseret behandling og står klar til at hjælpe dig ud fra dine individuelle behov.

Kontakt os i dag for at få hjælp til at håndtere de kognitive vanskeligheder forbundet med psykiske lidelser og træd et skridt nærmere en bedre mental sundhed og livskvalitet. Vi hjælper dig på din vej mod bedring og trivsel.

Herfra er det vigtigt at understrege at psykisk lidelse hverken er et tegn på svaghed eller på manglende viljestyrke. Psykiske lidelser er komplekse tilstande, der involverer både biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Med den rette psykologiske behandling, som metakognitiv terapi, hvori der blandt andet også er hjernetræning med opmærksomhedsøvelser, kan personer med psykisk lidelse bedre deres generelle funktionsniveau, øge deres livskvalitet og opnå generel psykisk trivsel.

Sidst opdateret 9. juni 2023