En hjernerystelse kan komme til udtryk på flere måder. Mange mister bevidstheden kortvarigt, men bevidsthedstab er ikke nødvendigt, for at man kan kalde det en hjernerystelse. For nogen kan rystelsen være så voldsom, at hjernen slår sig på indersiden af kraniet, for andre sker det ikke. Ofte vil der være mikrostrukturelle skader fordelt i hele hjernen. Så små at man ikke kan se dem hvis man skanner hjernen – i hvert fald ikke med de skanningsmetoder vi kender til i dag.

Hjernerystelse symptomer

Hjernerystelse symptomer vil for langt de fleste personer komme med det samme, mens de for nogen vil komme snigende i timerne eller dagene efter. Symptomerne kan være kvalme, hovedpine, svimmelhed, træthed, lys- og lydfølsomhed, sløret syn, hurtigere udmattelse, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer. Der er store individuelle forskelle i både hvor mange, hvor svære og hvor langvarige symptomerne er. Hvis symptomerne tiltager i timerne efter, du har fået hjernerystelsen, er det vigtigt at ringe til akuttelefonen på 1813.

For langt de fleste, der får en hjernerystelse, forsvinder symptomerne efter nogle dage eller uger. Men for 10-15 % vil det tage op mod 1-2 år at blive helt fri for symptomerne. For færre endnu vil symptomerne være der livslangt, og det vil kræve permanente ændringer i tilværelsen at tilpasse sig dette.

Energiforvaltning

Der findes ikke nogen egentlig kur mod hjernerystelse, men prognosen er for langt de fleste god.  Det bedste du kan gøre for dig selv, hvis du får en hjernerystelse, er at få ro, samt undgå stress og overbelastning. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du bedst muligt passer på dig selv og håndterer hjernerystelse symptomer. Et af nøgleordene er energiforvaltning. Jo bedre du lærer dine symptomer at kende (blandt andet hvornår de opstår), jo bedre vil du kunne forebygge, at symptomerne opstår. Det gælder om at finde den rette balance (hvilket kan være rigtig svært) mellem at foretage sig noget, holde pauser, og holde sig under det punkt, hvor man er udtrættet.

Sekundære følger

Der kan komme sekundære følger af langvarige hjernerystelse symptomer. Det kan fx være at omgangskredsen bliver mindre, da det er svært at have overskud til det samme som tidligere. Det kan også være bekymringer. Blandt andet for om det nogensinde bliver bedre, uvisheden og al det du ”går glib af”. Med de rette redskaber kan du reducere bekymringerne betydeligt, så det ikke er bekymringerne, der tager al din energi.

Forståelse af hjernerystelsens symptomer og psykiske påvirkninger

En hjernerystelse er sjældent “bare” en rystet hjerne. For manges vedkommende, hvor hjernerystelse symptomer og følgerne efter hjernerystelsen varer ved, ligger der ofte også en psykisk komponent oveni, i form af angst-, stress- og depressionssymptomer. Mange af de klienter, der kommer til mig med længerevarende følger efter hjernerystelse beskriver, at de bruger meget tid på at bekymre sig, f.eks. for fremtiden eller for at slå hovedet endnu en gang. De beskriver angst for at overskride deres grænser for, hvad de kan. Derfor opfører de sig (for) forsigtigt. Samtidig har de tendens til at konstant at evaluere og mærke efter, hvordan de har det, i frygt for netop at have overgjort en aktivitet. Mange forsøger at finde et system i, hvilke aktiviteter de kan deltage i, og hvor længe. De overvåger deres tilstand, nærmest konstant, for at finde svar, for at energiforvalte for ikke at få det værre. Angsten for at mærke hjernerystelse symptomer sætter dem i beredskab. Mange af de ramte begynder at holde øje med faresignaler. Men da faren ikke ligger uden for dig selv, men inden i (symptomerne), skaber det en trang til konstant selvovervågning. Og det er ikke så underligt! For alle som én har der fået at vide at de skal passe på dem selv, passe på ikke at overskride den usynlige grænse for, hvad deres hjerne kan holde til. At det kan være farligt at overanstrenge sig. Langt de fleste af dem der henvender sig med hjernerystelse, har forinden de kommer til mig, lært om energiforvaltning eller energistyring. Om at registrere deres aktiviteter i et ugeskema, måske endda farvelægge aktiviteterne i rød, gul og grøn, og stræbe efter flest af de grønne aktiviteter. Når man udøver konstant energiforvaltning, er der konstant fokus på at skanne sig selv for hjernerystelse symptomer. Det, der sker når man sætter fokus på noget bestemt er, at det “vokser”. Så i forsøget på at undgå at komme til at overanstrenge sig og undgå at fremprovokere hjernerystelse symptomer ved overanstrengelse, risikerer man netop at øge fokus på det man vil undgå, og dermed forstærke symptomerne. Det er ikke sikkert, at den ramte er sig bevidst om hvor meget denne strategi kommer til at fylde. Den kan blive helt naturlig.

Ligheder mellem hjernerystelse, angst, stress og depression

Det at holde udkig efter farer, bekymringstendens og undgåelse er typiske strategier der ses hos personer med angst og stress. Konstant selvovervåning, søgen efter svar og tendens til konstant at mærke efter og evaluere kroppen og sindets tilstand er typiske strategier hos personer med depression. Så kort sagt ses der samme strategier ved hjernerystelse, som der ses ved tilstande om angst, stress og depression. Og det kan skabe de samme hjernerystelse symptomer. Derfor kan det blive utroligt vanskeligt at se forskel på de symptomer der kommer fra hjernerystelsen, og de symptomer der kommer ved håndtering af hjernerystelsen. Billedet bliver altså virkelig mudret. Med baggrund i den metakognitive tilgang er det min erfaring, at disse strategier med selvovervåning, undgåelse og bekymring, for en stor dels vedkommende kan være med til at vedligeholde tilstanden efter hjernerystelse, i stedet for at forbedre den.

So what to do? Ved at lærer og anvende nye metakognitive strategier til håndteringen af hjernerystelse symptomer er der god mulighed for reduktion af det samlede symptombillede. Med den metakognitive tilgang får du nye redskaber gennem øvelser og refleksion, til at forholde dig til dine symptomer på den anderledes måde. Herefter får du et klarere billede af, hvad der rent faktisk er direkte følger af hjernerystelsen og hvad der er følger efter uhensigtsmæssig håndtering af hjernerystelsen. På Hjernerystelsesforeningens hjemmeside: www.hjernerystelsesforeningen.dk kan du læse mere om hjernerystelser og hjernerystelse symptomer. Der kan du også få hjælp til at komme i en selvhjælpsgruppe, pårørendegruppe eller facebookgruppe. Du er nemlig langt fra alene.

Sidst opdateret 15. juni 2023